Aizvadīts LIFE OrgBalt Latvijas nacionālais seminārs

2020. gada 1. jūlijā norisinājās pirmais LIFE OrgBalt Latvijas nacionālais seminārs par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs. Semināru organizēja Zemkopības ministrija, LIFE OrgBalt partneris, un to atklāja Zemkopības ministrs K.Gerhards. Tiešsaistes seminārā piedalījās plašs ieinteresēto pušu loks.

Tiešsaistes seminārs tika rīkots ar mērķi iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas  un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Ir ārkārtīgi būtiski, lai dažādie klimata pasākumi veicinātu lauksaimnieku un mežsaimnieku interesi sniegt ieguldījumu vides un klimata mērķu sasniegšanā.

Semināra programma un prezentācijas pieejamas: ŠEIT.

Seminārā piedalījās pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības organizācijām, zinātniskajām organizācijām u.c.

Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar uzsākto starptautisko Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projektu LIFE OrgBalt un tā ietvaros paredzētajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes. Projektā atlasītie pasākumi būs piemērojami lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, lai saimniecību līmenī mazinātu SEG emisijas. Tomēr pirms tie tiek iekļauti politikās un rīcības plānos, ir nepieciešama plašāka diskusija un viedokļu apmaiņa.

Nepieciešams arī uzsvērt zināšanu, pētniecības un inovāciju svarīgumu. Ir ļoti būtiski, ka gan lauksaimnieki, gan mežsaimnieki tiktu nodrošināti ar viegli saprotamu un  pietiekami izvērstu informāciju par pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai.

Semināra ievadvārdus teica Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Būtiski, lai Latvijā, atlasot klimata pārmaiņu samazinošos pasākumus lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, tie tiek izvērtēti no izmaksu efektivitātes aspekta. Latvijas zeme ir resurss ar ierobežotu pieejamību un racionālai zemes apsaimniekošanai ir būtiska nozīme mūsu valsts attīstībā un pastāvēšanā.’’

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

LIFE OrgBalt īsteno astoņi partneri no piecām dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Vācijas. Projektā apvienojušies gan valsts pārvaldes institūcijas, gan zinātniski pētnieciskās, gan nevalstiskās organizācijas. Projekta vadošais partneris – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” to īsteno sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Somijas Dabas resursu institūtu Luke, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, biedrību “Baltijas krasti” (Latvija) un Michael Succow fondu (Vācija).

Informācija satur tikai projekta LIFE OrgBalt īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamu izmantojumu.

Print