Publicēta LIFE OrgBalt dokumentālā īsfilma par SEG mērījumiem projekta valstīs

Publicēta jau otrā LIFE OrgBalt projekta dokumentāla īsfilma – šajā  filmā visaptveroši par siltumnīcefekta gāzu mērīšanas procesiem projektā, nepieciešamību pilnveidot SEG datu kvalitāti nacionālo SEG inventarizācijas ziņojumu uzlabošanai, iegūstamajiem rezultātiem un to nozīmi projektā iesaistīto valstu klimata politikas plānošanā.

Īsfilmu iespējams noskatīties ŠEIT.

Kā skaidrots LIFE OrgBalt īsfilmā: “Mērām trīs galvenās siltumnīcefekta gāzu emisijas: oglekļa dioksīdu, metānu un slāpekļa oksīdu, veicot augsnes heterotrofās elpošanas mērījumus ar slēgtās kameras metodi un fotosintēzes mērījumus ar caurspīdīgās kameras metodi.

Papildus veicam citu vides datu mērījumus un paraugu ņemšanu, piemēram, gruntsūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva mērījumus, augsnes temperatūras, mitruma mērījumus, kā arī augsnes ķīmiskā sastāva mērījumus. Paralēli mēs mērām virszemes un pazemes biomasas veidošanos, tostarp smalko sakņu veidošanos, augu palieku veidošanos un sadalīšanos un biomasas veidošanos. Pastāv nelielas atšķirības mērījumos lauksaimniecības zemēs un meža zemēs”.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, vadošais pētnieks Andis Lazdiņš uzsver “Pētījuma galvenais uzdevums ir nodrošināt datus, kas nepieciešami, lai mēs varētu korekti aprēķināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un oglekļa ienesi augsnē.”

Kopumā LIFE OrgBalt ietvaros tiks sagatavotas četras dokumentālās īsfilmas. Pieejama arī projekta pirmā īsfilma, kurā skatītāji tiek iepazīstināti ar projekta mērķiem, tvērumu un sagaidāmajiem rezultātiem: ŠEIT.

Projekta LIFE OrgBalt fokusā ir SEG samazināšanas un oglekļa piesaistes palielināšanas potenciāla izpēte un auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanas pieeju demonstrēšana. Būtiska projekta rezultātu daļa ir tādu klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana, kas veicina zinātniskos pētījumos balstītu pieeju zemes apsaimniekošanas un klimata politikas plānošanas dokumentu izstrādē.

LIFE OrgBalt ietvaros Somijā izveidotas trīs demonstrācijas vietas nekailciršu meža apsaimniekošanas prakses izpētei ar mērķi samazināt CO2 emisijas no nosusinātas kūdras augsnes, savukārt Latvijā izveidotas 14 demonstrācijas vietas gan lauksaimniecības, gan meža zemēs. SEG emisijas un CO2 piesaiste  tiek mērīta 53 vietās (ieskaitot demonstrācijas vietas) divu gadu periodā nodrošinot visaptverošus datus par Baltijas valstu, Somijas un Vācijas teritoriju.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Print