LIFE OrgBalt projektā norisinājies semināru un apmācību cikls par auglīgu organisko augšņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Šī gada aprīlī un maijā LIFE OrgBalt projektā norisinājās semināru un apmācību cikls zemes īpašniekiem, konsultantiem un politikas plānotājiem, lai iepazīstinātu ar projektā iegūtajām zināšanām un izstrādātajiem atbalsta rīkiem auglīgu organisko augšņu ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Tika organizēti astoņi semināri visās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Vācijā, pulcējot vairāk nekā 240 dalībnieku.

Apmācību semināru mērķis ir nodot projektā iegūtās zināšanas un izstrādātos atbalsta rīkus mērķa grupām – zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, lauksaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskām organizācijām, lauku un mežsaimniecības konsultantiem. Apmācības semināros tika rosināta diskusija un dalībnieki iepazīstināti ar Eiropas Savienības un projekta dalībvalstu iecerēm, politikas virzieniem un regulējumiem attiecībā uz ilgtspējīgu organiskās augsnes apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu samazināšanu mežsaimniecības un lauksaimniecības sektoros, kā arī sniegts ieskats projektā ieviesto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanā un  projekta ietvaros izstrādātājos rīkos. Veikta Privātās un publiskās sadarbības modeļa un Simulācijas rīka demonstrācija un apmācība.

Kopumā semināros secināts, ka organiskās augsnes un to ilgtspējīga apsaimniekošana ir ļoti būtiska gan ES Zaļā kursa ietvaros, gan Kopējās lauksaimniecības politikas un topošās Oglekļa piesaistes sertifikācijas regulas kontekstā un ir būtiski veicināt tādu organisko augšņu apsaimniekošanas prakšu ieviešanu, kas sekmē gan klimata pārmaiņu samazināšanu, gan nemazina produktivitāti lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. To palīdz izvērtēt projektā izveidotie rīki.

Privātās un publiskās sadarbības modelis ir projekta partnera Biedrības Baltijas krasti izstrādāts rīks, kas zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem palīdz izvērtēt dažādu klimata pārmaiņu mazināšanas ieviešamo pasākumu ekonomiskos un vides ieguvumus.

Projektā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) partneri izstrādājuši Simulācijas rīku, kas ir izmantojams kā palīgrīks politikas plānošanai un lēmumu pieņemšanai reģionālā un valsts līmenī. Tas ļauj novērtēt LIFE OrgBalt projektā izvēlēto klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmi uz ekonomiku, nodarbinātību un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Modelis palīdz arī identificēt šādu pasākumu optimālo izvietojumu.

Latvijas apmācību seminārā tika organizēta arī projekta demonstrāciju vietu apskate dabā – Meža pētījumu stacijas Mežoles novadā.

Paralēli, 2024. gada aprīlī un maijā, LIFE OrgBalt projekta partneris Latvijas Republikas Zemkopības ministrija projekta dalībvalstīs organizēja nacionālos seminārus, kas veltīti barības vielām bagātas organiskās augsnes apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu samazināšanai.

Nacionālajos semināros dalībnieki tika iepazīstināti ar organiskās augsnes aktualitāti Eiropas Savienības kontekstā, politikas iniciatīvu ietekmi uz organisko augšņu apsaimniekošanu, kā arī ārvalstu eksperti prezentēja savu pieredzi un viedokļus organisko augšņu apsaimniekošanā. Tas savukārt sniedz ieskatu citu valstu pieredzē, lai spētu veidot līdzīgu klimata politiku organisko augšņu apsaimniekošanai.

Nacionālo semināru laikā tika pārrunāts, kāds ir projekta partnervalstu redzējums par dažādo ES līmeņa politikas plānošanu un integrēšanu nacionālā līmenī tā, lai salāgotu ilgtspējas prasības un lai šodien pieņemtie lēmumi dotu gudru un ilgtermiņa ieguldījumu zemes apsaimniekošanā. Pieredzes un zināšanu apmaiņa, no šī aspekta raugoties, ir ļoti būtiska.

Kopā norisinājās astoņi pasākumi, par kuriem informācija t.sk. prezentācijas pieejamas LIFE OrgBalt projekta mājas lapā: https://www.orgbalt.eu/?p=4676&lang=lv

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Print