13.un 14. jūnijā Rīgā notiks starptautiska konference par organisko augšņu apsaimniekošanu

Piecu gadu ilgais pētījumu projekts LIFE OrgBalt tuvojas noslēgumam un organizē divu dienu starptautisku konferenci “Klimata pārmaiņu samazināšana auglīgās organiskās augsnēs lauksaimniecības un meža zemēs”, kas norisināsies šī gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Konference tiks organizēta angļu valodā un tai tiks nodrošinātas arī attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Konferences mērķis ir dalīties ar zināšanām, kā arī rosināt diskusiju par organiskās augsnes apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu samazināšanai. Konferences problemātika ir ļoti būtiska klimata kontekstā, jo organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības Eiropas Savienības teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas veido 7% no ES kopējās platības. Apsaimniekotas auglīgas organiskās augsnes ir viens no lielākajiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora SEG emisiju avotiem mērenās klimata joslas reģionos Eiropā.

Konferences programma: ŠEIT>>>

Konferences atklāšanas sesija sniegs ieskatu parorganiskās augsnes aktualitāti Eiropas Savienības kontekstā, politikas iniciatīvu ietekmi uz organisko augšņu apsaimniekošanu. Tajā piedalīsies pieredzējuši klimata jomas pārstāvji – gan no Eiropas Komisijas, gan Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas.

Paredzētas 2 darba sesijas, kas veltītas šādām tēmām:

  • SEG emisiju faktori – metodoloģija un rezultāti (Vācijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas pārstāvju prezentācijas);
  • Klimata pārmaiņu samazināšana – stratēģijas un inovatīvi risinājumi, par kuriem pastāstīs eksperti no Latvijas un Lietuvas.

Konferences dalībniekiem būs iespēja iesaistīties paneļdiskusijā ar Baltijas valstu un Somijas politikas plānotājiem, kā arī mežsaimniecības un lauksaimniecības sektora pārstāvjiem par iespējām un izaicinājumiemklimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanā gan ES Zaļā kursa ietvaros, gan Kopējās lauksaimniecības politikas un topošās Oglekļa piesaistes sertifikācijas regulas kontekstā.

Otrajā konferences dienā, 14. jūnijā, dalībniekiem tiks organizēts izbraukums uz pētījumu projekta demonstrācijas vietām, kurās būs apskatāmi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu piemēri mežsaimniecības un lauksaimniecības zemēs.

Plašāka informācija par konferences darba kārtību un reģistrāciju pieejama vietnē www.orgbalt.eu

Attālinātās pieslēgšanās saites:

Mājaslapā: FINAL CONFERENCE – OrgBalt

Facebook: https://www.facebook.com/share/DZWTkXcT4MosKJYA/

Papildu informācija par konferenci un projektu, rakstot Elīnai Konstantinovai (elina.konstantinova@baltijaskrasti.lv) vai info@baltijaskrasti.lv

Par LIFE OrgBalt projektu

Projekta LIFE OrgBalt galvenais mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, ilgtspējīgi apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes meža un lauksaimniecības zemēs mērenajā klimata joslā, ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un dalībvalstu nacionālo klimata mērķu sasniegšanā. Projektu īsteno astoņi partneri no piecām ES dalībvalstīm: Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Lietuvas.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Print