Projekta galvenais mērķis: inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā, ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (turpmāk – Parīzes nolīgumu) un Regulu ES 2018/841 par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam, kā arī nacionālajiem klimata politikas mērķiem pēc-2020. gada periodā.

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinos izmantotos darbību datus un metodes (SEG emisiju faktorus) auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes novērtēšanai un prognozēšanai, lai atbalstītu turpmāku ZIZIMM sektora politikas dokumentu izstrādi Projekta partnervalstīs.
  2. Ierīkot demonstrāciju teritorijas, identificējot un praktiski demonstrējot inovatīvus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanai lauksaimniecības un meža zemēs.
  3. Izstrādāt inovatīvus rīkus (simulāciju modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu sociāli ekonomiskās un klimata ietekmes modelēšanai) un priekšlikumus identificēto pasākumu ietveršanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un klimata politikas plānošanas dokumentos.

Organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības Eiropas Savienības teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas ir 7% no ES kopējās platības. LIFE OrgBalt projekts ir vērsts uz izplatītāko organisko augšņu grupu – barības vielām bagātas, nosusinātas augsnes mērenajā klimata joslā, kuru platība ir aptuveni 21 milj. ha jeb 61% no organiskajām augsnēm ES valstīs.

Apsaimniekotas auglīgas organiskās augsnes ir viens no lielākajiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektora SEG emisiju avotiem mērenās klimata joslas reģionos Eiropā. ZIZIMM sektora SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinu precizitāte un zemes apsaimniekošanas scenāriju izvēle īpašu nozīmi iegūst ES klimatneitralitātes redzējuma kontekstā, kas pausts Eiropas Komisijas stratēģiskajā komunikācijā “Tīra planēta visiem” un cita starpā uzsver bioekonomikas attīstību un oglekļa dioksīda piesaistes palielināšanu kā vienu no oglekļa mazietilpīgas attīstības pamatprincipiem. Ir sagaidāms, ka piemērota zemes izmantošanas veida un apsaimniekošanas modeļa izvēle kļūs par arvien nozīmīgāku klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu daudzās ES valstīs.

Ņemot vērā sektora nozīmi un unikalitāti, nodrošinot oglekļa dioksīda piesaisti, pēc iespējas precīzi ZIZIMM sektora SEG emisiju aprēķini būtiski ietekmēs ne tikai Latvijas, bet visas ES klimata saistību izpildi. Viens no lielākajiem sektora izaicinājumiem joprojām ir datu ieguve, aprēķinu precizitātes uzlabošana un SEG emisiju prognožu un klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes modelēšana pie dažādiem zemes izmantošanas un klimata pārmaiņu scenārijiem.