LIFE OrgBalt ietvaros ierīkotas 16 demonstrācijas vietas, lai testētu dažādus iespējamos klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus organiskajās augsnēs:

 1. MEŽA PALUDIKULTŪRA – APMEŽOŠANA AR BĒRZU UN MELNALKSNI (LVC303)
 2. ĪSAS APRITES APMEŽOJUMS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀ ZEMĒ (LVC302)
 3. IZLASES CIRTE KĀ ALTERNATĪVA EGĻU AUDŽU APSAIMNIEKOŠANAS METODE (LVC308)
 4. IZLASES CIRTE KĀ ALTERNATĪVA EGĻU AUDŽU APSAIMNIEKOŠANAS METODE (LVC307)
 5. MELNALKŠŅA STĀDĪJUMS UZ PACILĀM MELIORĀCIJAS SISTĒMAS BUFERJOSLĀ (LVC311)
 6. MELNALKŠŅA UN BĒRZA IZCIRTUMU ATJAUNOŠANA PURVAIŅOS AR PACILOŠANAS METODI (LVC309)
 7. AGRO-MEŽSAIMNIECĪBA – KOKAUGU STĀDĪJUMS AR AUZENES PASĒJU ARAMZEMĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI (LVC306)
 8. ĪSCIRTMETA KOKAUGU STĀDĪJUMS MELIORĀCIJAS SISTĒMAS BUFERJOSLĀ (LVC310)
 9. ARAMZEMES TRANSFORMĀCIJA PAR ILGGADĪGO ZĀLĀJU (LVC301)
 10. KONTROLĒTĀS DRENĀŽAS SISTĒMAS IERĪKOŠANA ZĀLĀJĀ, UZTUROT PAAUGSTINĀTU GRUNTSŪDENS LĪMENI VISĀ VEĢETĀCIJAS PERIODĀ (LVC305)
 11. TAURIŅZIEŽU AUDZĒŠANA AUGU MAIŅĀ (LVC304)
 12. IZLASES JOSLU CIRTE KĀ ALTERNATĪVA PRIEŽU AUDŽU APSAIMNIEKOŠANAS METODE (LVC313)
 13. SKUJKOKU AUDŽU ATJAUNOŠANA PURVAIŅOS AR PACILOŠANAS METODI (LVC312)
 14. IZLASES CIRTE KĀ ALTERNATĪVA EGĻU AUDŽU APSAIMNIEKOŠANAS METODE MEŽA ZEMĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI (FIC101)
 15. IZLASES CIRTE KĀ ALTERNATĪVA MELIORĒTAS ORGANISKĀS AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS METODE (FIC102)
 16. IZLASES CIRTE KĀ ALTERNATĪVA MELIORĒTAS ORGANISKĀS AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS METODE (FIC103)