ZĀLĀJA AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI APMEŽOŠANA

Potenciālie apmežošanas ieguvumi: ​

  1. Samazinātas SEG emisijas no augsnes
  2. CO2 piesaiste dzīvajā biomasā, nedzīvajā koksnē, augsnē un meža zemsegā un fosilo resursu aizstāšanas efekta veicināšana (meža biomasa un koksnes produkti)
  3. Īsāks aprites cikls un intensīvāks apsaimniekošanas režīms nodrošina lielāku ražību un samazina oglekļa zudumus dēļ sakņu trupes un citiem dabiskajiem traucējumiem

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.