KOKSNES PELNU IZMANTOŠANA EGĻU AUDZĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI PĒC KOPŠANAS CIRTES

Potenciālie ieguvumi no koksnes pelnu izmantošanas meža uz organiskajām augsnēm mēslošanai: ​

  1. Palielināta CO2 piesaiste dzīvajā biomasā, nedzīvajā koksnē, augsnē, meža zemsegā un koksnes produktos, pateicoties uzlabotiem augšanas apstākļiem, kas rezultējas papildus dzīvās biomasas pieaugumā

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.