MELNALKŠŅA STĀDĪJUMS PIEKRASTES JOSLAS AIZSARGLOSLAI PIEGULOŠĀ TERITORIJĀ AR DABISKI MITRU ORGANISKO AUGSNI

Potenciālie ieguvumi no melnalkšņu stādījumu ierīkošanas: ​

  1. Samazinātas SEG emisijas no augsnes pateicoties ūdens režīma uzlabošanai, apmežošanu veicot ar pacilošanas un dziļvagu izveidošanas metodi, tādejādi novadot liekos virsūdeņus
  2. Samazināti meža dabisko traucējumu riski​
  3. CO2 piesaiste dzīvajā biomasā, nedzīvajā koksnē, augsnē un meža zemsegā un fosilo resursu aizstāšanas efekta veicināšana (meža biomasa un koksnes produkti)

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.

default