AGRO-MEŽSAIMNIECĪBA – KOKAUGU STĀDĪJUMS AR AUZENES PASĒJU ARAMZEMĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI

Potenciālie ieguvumi no agro-mežsaimniecības: ​

  1. Palielināta CO2 piesaiste dzīvajā biomasā un augsnē
  2. Samazinātas augsnes SEG emisijas un fosilo resursu aizstāšanas efekta veicināšana (koksnes un zālaugu biokurināmais un koksnes produkti)

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.