GRAUDAUGU AUDZĒŠANAI IZMANTOTĀS ARAMZEMESPĀRVEIDE PAR ZĀLĀJU, IETVEROT PERIODISKU ARŠANU

​Potenciālie ieguvumi no aramzemes pārveides par zālāju: ​

  1. Samazinātas SEG emisijas no augsnes
  2. Palielināta oglekļa uzkrāšanās augsnē un apakšzemes biomasā
  3. Samazināti augu barības vielu zudumu un augsnes erozijas riski

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.

default