KONTROLĒTĀS DRENĀŽAS SISTĒMAS IERĪKOŠANA ZĀLĀJĀ, UZTUROT PAAUGSTINĀTU GRUNTSŪDENS LĪMENI VISĀ VEĢETĀCIJAS PERIODĀ

Potenciālie ieguvumi no kontrolētās drenāžas: ​

  1. Samazinātas SEG emisijas no organiskajām augsnēm dēļ samazinātām gruntsūdens līmeņa svārstībām
  2. Samazināti augu barības vielu zudumi virszemes ūdensobjektos
  3. Sausās vasarās ir pieejams papildus ūdens, kas nepieciešams lauksaimniecības kultūraugiem, lai nodrošinātu nozīmīgāku oglekļa piesaisti augsnē

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.\

default