TAURIŅZIEŽU IZMANTOŠANA AUGU MAIŅĀ ARAMZEMĒ AR MELIORĒTU ORGANISKO AUGSNI

Potenciālie ieguvumi no tauriņziežu audzēšanas augu maiņā:​

  1. N2O emisiju samazinājums saistībā ar minerālmēslu izlietojuma samazinājumu un pakāpenisku, simbiotisko organismu nodrošinātu slāpekļa pievadi
  2. Augsnes oglekļa uzkrājuma palielināšana ar papildus biomasas ienesi

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.

default