IZLASES CIRŠU SAIMNIECĪBA MEŽĀ AR ORGANISKO AUGSNI

Egļu mežaudzē veikta izlases cirte bez meliorācijas grāvju uzturēšanas ar mērķi pētīt meža atjaunošanos un siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņas. Kā kontroles tritorijas izmantotas platības, kurās nav veikta koku ciršana vai  veikta vienlaidus atjaunošanas cirte.

Potenciālie ieguvumi no izlases ciršu prakses ieviešanas:

  1. Mazāka vides ietekme mežaudzē
  2. Pēc izlases cirtes audzē palikušo koku evapotranspirācijas procesu regulēts augsnes ūdens līmenis
  3. Samazināta vai nav nepieciešmama meliorācijas grāvju tīkla uzturēšana
  4. Samazinātas CO2 emisijas no augsnes pēc mežizstrādes
  5. Samazinātas ūdens un augu barības vielu noteces virszemes ūdenstilpēs

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.