PĀREJA UZ IZLASES CIRŠU SAIMNIECĪBU MEŽĀ AR ORGANISKO AUGSNI

Pēc pirmā stāva priežu nociršanas un otrā stāva vai paaugas egļu un bērza  saglabāšanas tiek veikta meža atjaunošanas, siltumnīcefekta gāzu emisiju no augsnes un ūdens līmeņa balansa izpēte. Kā kontroles teritorijas izmantotas platības, kurās nav veikta ciršana, veikta  vienlaidus atjaunošanas cirte, meliorācijas grāvju uzturēšana un meža atjaunošana ar egles stādmateriālu.

Potenciālie ieguvumi no izlases ciršu prakses ieviešanas:

  1. Mazāka vides ietekme mežaudzē
  2. Pēc izlases cirtes audzē palikušo koku evapotranspirācijas procesu regulēts augsnes ūdens līmenis
  3. Samazināta vai nav nepieciešmama meliorācijas grāvju tīkla uzturēšana
  4. Samazinātas CO2 emisijas no augsnes pēc mežizstrādes
  5. Samazinātas ūdens un augu barības vielu noteces virszemes ūdenstilpēs

LIFE OrgBalt projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot dažādus inovatīvus organisko augšņu apsaimniekošanas paņēmienus, lai demonstrētu, kā šīs platības var tikt ilgtspējīgi apsaimniekotas, ņemot vērā ekonomiskos, sociālos un klimata aspektus. Latvijā un Somijā ir izveidoti 16 projekta demonstrāciju objekti. LIFE OrgBalt projekta ietvaros tiek pētītas siltumnīcefekta gāzu emisijas no apsaimniekotām organiskajām augsnēm – kopumā, mērījumi tiek veikti 51 objektā, ietverot visus projekta demonstrāciju, kā arī references parauglaukumus.