PUBLIKĀCIJA PILNĀ APJOMĀ ANGĻU VALODĀ PIEEJAMA ŠEIT.

Lai mazinātu klimata pārmaiņas, ir būtiski jāsamazina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas visā pasaulē. SEG ziņošanas sistēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām ietvaros veicina gan valstu aktīvu rīcību, gan nodrošina ieviesto klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu uzraudzību un izvērtēšanu.

SEG ziņošanas sistēma izveidota, lai valstis vienotā un salīdzināmā veidā veiktu nacionālo SEG emisiju un piesaistes uzskaiti un uzraudzību. Inventarizācija palīdz politikas veidotājiem noteikt mērķus un identificēt tās jomas un nozares, kurās nepieciešama rīcība, lai panāktu SEG emisiju samazināšanu un ievērotu starptautiskos nolīgumus.

Ziņojumos iekļauj oglekļa dioksīda, metāna, slāpekļa oksīda un citu gāzu mērījumu un aprēķinu rezultātus. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, inventarizācija tiek veidota pamatojoties uz vispārpieņemtu, starptautiskumetodoloģiju. Metodoloģijas pamatā ir 3 atskaites līmeņu pieeja, kur katrs līmenis atspoguļo atšķirīgu emisiju aprēķinu metodisko un aprēķinos izmantojamo datu sarežģītības līmeni.

LIFE OrgBalt projekta vadītāja Ieva Līcīte skaidro: “SEG inventarizācijas aprēķinu metožu un darbības datu kopu pilnveidošana (reģionāli piemērojami SEG emisiju faktori un pāreja uz augstākiem atskaites līmeņiem)  ir būtiska precīzākiem SEG inventarizācijas aprēķiniem un SEG emisiju prognozēm. Darbības dati (piemēram, zemes izmantošanas un apsaimniekošanas prakses un nosacījumi) ir viens no svarīgākajiem elementiem SEG aprēķiniem un prognozēm no organiskām augsnēm, īpaši, ja prognožu modelēšanā tiek ņemtas vērā klimata pārmaiņas.”

Uzlabotās datu pieejamības rezultātā iespējama augstāka līmeņa pieejas pielietošana SEG emisiju aprēķināšanai nacionālo SEG inventarizāciju ziņojumos, tādējādi nodrošinot politikas veidotājiem precīzāku informāciju par esošo situāciju valstī attiecībā uz SEG emisijām, kā arī efektīvākajiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem.