Atklātās purvu un mitrāju teritorijas ir viegli identificējamas un kartējamas ar ortofoto vai satelīta attēliem, tomēr mežā zem slēgtas koku lapotnes vai ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā mitrās teritorijas ir grūtāk identificējamas (Creed, Sanford , Beall, Molot un Dillon, 2003; Gregory, Swanson, McKee un Cummins, 1991). Latvijā pētījumi par augsnes mitruma teritoriālo sadalījumu, izmantojot attālās izpētes datus, tika uzsākti 2017. gadā (Ivanovs & Lupikis, 2018) un šobrīd ir izstrādāta metodika augsnes mitruma prognozēšanai dažāda veida ģeoloģisko nogulumu teritorijās.

LIFE OrgBalt projekta ietvaros esam izveidojuši mitro apgabalu kartes visai Baltijas valstu teritorijai ar 5m horizontālo izšķirtspēju. Mitro apgabalu kartēšanas metodiku izstrādāja zinātnieki J.Ivanovs un A.Lupiķis 2018 gadā. Mitro apgabalu kartes tiek izstrādātas, pamatojoties uz dažādiem indeksiem, kas iegūti no augstuma datiem, piemēram, ieplakas dziļums, normalizēts augstums, slīpums, SAGA mitruma indekss un sateces baseina lielums. Izstrādātās kartes ir pieejamas kā WMS pakalpojums vietnē https://silava.forestradar.com/geoserver/silava/wms izmantojot GIS pakalpojumus.

Mitro apgabalu kartes var izmantot dažādās mežsaimniecības un lauksaimniecības jomās. Ar mitro apgabalu kartēm iespējams plānot smagās mežsaimniecības un lauksaimniecības tehnikas kustību, tādējādi samazinot augsnes bojājumu risku, gan izvēloties konkrētām meža un lauksaimniecības platībām piemērotākās koku un kultūraugu sugas, kā arī izmantot citos aspektos.

PUBLIKĀCIJA: Mitro apgabalu kartes Baltijas valstīm: labāka izpratne par augsnes mitruma teritoriālo sadalījumu

AUTORS: JĀNIS IVANOVS, LIFE ORGBALT PROJEKTA VADOŠĀ PARTNERA LATVIJAS VALSTS MEŽA IZPĒTES INSTITŪTA “SILAVA” ZINĀTNISKAIS ASISTENTS