Viens no projektā LIFE OrgBalt īstenotajiem klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem ir saistīts ar pelnu izkliedi  organiskajās augsnēs. Šo metodi pielieto mežaudzē, kas atrodas Latvijā, Mežolē.  Demonstrējumu vietas mērķis ir demonstrēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu egļu audzē, izmantojot ģenētiski atlasītu stādāmo materiālu un uzlabojot hidroloģisko režīmu, ierīkojot vagas, lai nodrošinātu liekā ūdens noteci līdz reljefa zemākajam punktam.

Latvijā iepriekš veiktie pētījumi neliecināja par kopējo SEG emisiju pieaugumu pēc dažādu koksnes pelnu devu izkliedes ilgtermiņā uz kūdras kontrolētos apstākļos, savukārt īstermiņā CO2 emisijas būtiski samazinājās.

Vairāk par koksnes pelnu pielietošanu lasiet intervijā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vecāko pētnieku Andi Lazdiņu. PUBLIKĀCIJA PIEEJAMA ŠEIT.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta īstenotāju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. Vairāk informācijas: . www.orgbalt.eu