Drenāža un ūdens līmeņa kontrole ir būtiski procesi lauksaimniecībā, lai samazinātu augsnes degradāciju un barības vielu izskalošanos. Zālājos ar barības vielām bagātām organiskajām augsnēm ūdens līmeņa svārstības var ietekmēt augsnes kvalitāti un potenciāli izraisīt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Ūdens līmeņa kontrole augsnē var būt vērtīga mitro un sauso periodu ietekmju izlīdzināšanai, vienlaikus gan uzlabojot lauksaimniecības ražīgumu, gan augsnes kvalitāti.

Drenāža tiek pielietota arī citos klimata pārmaiņu mazināšanas scenārijos projektā, tīrot un atjaunojot meliorācijas grāvjus un meliorācijas sistēmas ar mērķi kontrolēt gruntsūdeņu līmeni. Demonstrējumu vieta Nr. LVC305 atšķiras no citām – tā izveidota, lai mērītu kontrolētas drenāžas ietekmi uz SEG emisijām un citiem vides faktoriem, uzturot paaugstinātu gruntsūdens līmeni visā veģetācijas periodā.

PUBLIKĀCIJA “KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS SCENĀRIJI ZĀLĀJOS, IZMANTOJOT DRENĀŽU” ANGĻU VALODĀ PIEEJAMA: ŠEIT.

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Vairāk informācijas: . www.orgbalt.eu