Datu trūkums par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām ar oglekli bagātās organiskajās augsnēs Baltijā un Somijā ir viens no galvenajiem iemesliem projekta LIFE OrgBalt īstenošanai. Lauksaimniecības zemēs ir ierīkotas vairākas demonstrējumu vietas klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu testēšanai un novērtēšanai projektā.

SEG emisiju mērījumi projekta demonstrēšanas vietās tiek veikti izmantojot projekta ietvaros izstrādāto SEG mērīšanas metodiku, tai skaitā ietverot papildu datu iegūšanu par biomasas veidošanos, laika apstākļiem, augsnes un no ūdens līmeņa mērījumiem. Izmantojot projekta ietvaros izstrādāto un testēto klimata pārmaiņu mazināšanas  pasākumu scenāriju analīzes rīku, tiks modelēta klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ilgtermiņa ietekme.

Publikācija “SEG emisiju mērīšana un paraugu ievākšana lauksaimniecības zemēs: virzoties uz datos balstītu lēmumu pieņemšanu ar oglekli bagātu organisku augšņu pārvaldībā” angļu valodā PIEEJAMA ŠEIT.

Aplūkojiet mērīšanas procesus darbībā šajā īsajā dokumentālajā filmā: https://www.orgbalt.eu/?page_id=3653

Projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.orgbalt.eu

Informācija atspoguļo tikai LIFE OrgBalt projekta saņēmēju viedokli, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) nav atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu